Potřebné podklady
  

      Následující výčet podkladů je pouze ilustrativní. Rozsah podkladů, které jsou nutné pro vypracování znaleckých posudků nebo ocenění se liší případ od případu v závislosti na konkrétních podmínkách ocenění. Přesný rozsah požadovaných podkladů Vám sdělím při zadání.

 


Podklady pro ocenění:
        

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí - vždy nutný !  
 • snímek mapy katastru nemovitostí - vždy nutný!  
 • geometrické plány  
 • projektová dokumentace ke stavbám (půdorysy, příčné řezy)  
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad určující stáří staveb  
 • územní rozhodnutí (rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o umístnění stavby, územní nebo regulační plán obce a pod.)
 • korespondence se stavebním úřadem  
 • dříve vypracované znalecké posudky a ocenění 
 • smlouvy o zřízení věcného břemene  
 • údaje z lesního hospodářského plánu, kopie porostní mapy, typologické mapy   
 • případná soudní rozhodnutí týkající se oceňovaných nemovitostí       

 

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:   

 • nájemní smlouvy na stavby, byty a nebytové prostory (za posledních 12 měsíců přede dnem ocenění)
 • daň z nemovitosti  
 • roční částka zaplaceného pojistného  
 • roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a správu vedené v účetnictví   
 • roční nájemné z pozemku (je-li pronajat), náležející k oceňované stavbě

 

obr005.jpg (45230 bytes)